Договір на поставку та монтаж виробів №_______


м. Київ ___ ________  201_ р.
         


________________ „____________” (надалі – Постачальник), в особі директора _____________, що діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та ____________________ (надалі – Замовник), в особі ____________________, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет договору

1.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання передати Замовнику у власність Товар, а Замовник зобов’язується сплатити і прийняти вказаний Товар. Характеристики Товару:

Найменування товару : Вироби із дзеркал/скла

Одиниця вимірювання: штуки

Детальні характеристики Товару, у т.ч. розміри, кількість та ціна, вказані у Додатку 1 до цього Договору. 

1.2. Постачальник бере на себе зобов’язання виконати поставку та монтаж виробів, вказаних у п. 1.1. цього Договору, на об’єкті Замовника за адресою: __________________, ________, ________ та передати його Замовнику у визначений цим Договором термін за накладними. Роботи виконуються Виконавцем із свого матеріалу і своїми засобами.


2. Ціна договору

2.1. Ціна товару: ______ грн. (_______ грн. ____ коп.) в тому числі ПДВ  ______ грн. (_______ грн. ____ коп.).


3. Порядок здійснення оплати

3.1. Оплата Товару здійснюється Замовником в національній валюті України.

3.2. Оплата проводиться в безготівковій формі в 2 етапи: попередня оплата - 70% Ціни договору в сумі _____ грн. (_____ грн. ___ коп.) в тому числі ПДВ  _____ грн., здійснюється Замовником після підписання цього Договору на підставі рахунку Виконавця, решта 30% оплати в сумі _____ грн. (_____ грн. ___ коп.) в тому числі з ПДВ  _____ грн., здійснюється ЗАМОВНИКОМ в день підписання останньої Видаткової накладної.

3.3. Якщо протягом дії договору виникне необхідність виконання додаткових робіт, Виконавець приступає до їх виконання після підписання додаткової угоди до цього договору, де буде погоджена Сторонами вартість додаткових робіт та строки їх виконання.


 

4. Права та обов’язки Замовника

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Отримати готовий Товар належної якості у строки , зазначені у Договорі.

4.1.2. Вимагати заміни неякісного Товару або усунення інших недоліків, допущених Виконавцем, та не здійснювати остаточного розрахунку до моменту усунення недоліків Виконавцем.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. Здійснити оплату Товару згідно п. 3.2. договору.

4.2.2. Прийняти товар належної якості за накладними.

4.2.3. Забезпечити Виконавця безперебійним доступом до об’єкту, надати приміщення для зберігання Товару та інструменту, забезпечити можливість проведення чистових замірів, забезпечити можливість підключення монтажного інструменту до джерела живлення – 220 В.


5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. Письмово інформувати Замовника про незалежні від Виконавця обставини, що загрожують якості або придатності виконуваної роботи, або унеможливлюють виконання його зобов’язань за цим Договором.

5.1.2. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Виконавця, не змінить попередні умови виконання роботи або не усуне обставини, що залежать від нього та загрожують якості виконання роботи – відмовитись від договору та вимагати відшкодування збитків.

5.1.3. Розірвати договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов договору. 

У разі дострокового розірвання договору Сторони складають акт звірки взаєморозрахунків щодо суми сплачених Замовником коштів та вартості фактично виконаних робіт і поставленого Виконавцем Товару належної якості з обов’язковим відшкодуванням різниці тією стороною, яка є боржником..

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. Поставити товар належної якості, в кількості та в асортименті, визначеному в Додатку 1 до цього Договору, а також виконати роботи, передбачені цим Договором.

5.2.2. У разі виникнення з вини Виконавця недоліків в виробі, відхилення від технічних стандартів, браку – виправити такі недоліки власними силами за свій кошт у вказаний Замовником строк або повернути кошти Замовнику на його вимогу за неякісний продукт.


 

6. Строк виконання робіт


6.1. Строк поставки Товару за цим договором становить _____ робочих днів з моменту внесення передоплати.

6.2. Строк монтажу Товару за цим договором становить _____ робочих днів з моменту поставки Товару.


7. Відповідальність Сторін


7.1. За порушення строків поставки Товару, виконання робіт з вини Виконавця Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від вартості несвоєчасно поставленого Товару, виконаних робіт. Сплата штрафу не звільняє Виконавця від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим договором.

7.2. Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які використовує під час виконання роботи.

7.3. За порушення строків оплати вартості Товару належної якості Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми простроченого платежу. Сплата пені не звільняє Замовника від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим договором.

7.4. За порушення умов цього Договору щодо якості, кількості або асортименту Товару Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% вартості Товару (частини Товару), яка не відповідає умовам Договору.

7.5. За порушення умов цього Договору щодо терміну оплати Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 10 % вартості Товару (частини Товару).

7.6. Крім сплати неустойки (штрафу та пені) Сторона, що порушила умови Договору, зобов`язана відшкодувати іншій стороні завдані збитки.


8. Форс-мажорні обставини


8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень договору, якщо невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обстави). Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України у встановленому законодавством України порядку.

8.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим договором, виконання умов договору відкладається на час, протягом якого будуть діяти ці обставини.

8.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим договором, та по-можливості повернути іншій Стороні все, отримане від неї за цим Договором.


9. Врегулювання розбіжностей


9.1. Розбіжності та спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва у відповідності до чинного законодавства.


 

10. Строк дії договору та прикінцеві положення.


10.1. Цей договір вступає силу наступного дня з моменту внесення передоплати Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Цей договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін. Зміни, доповнення до договору оформлюються в письмовій формі у вигляді додаткового договору та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

10.3. Підписанням цього договору Замовник і Виконавець дають один одному згоду на збір, обробку, зберігання, передачу, а також використання будь-яким способом інформації про фізичну особу (суб`єкта персональних даних) - представника Замовника / Виконавця, яка була надана під час укладення та виконання цього Договору (далі - «Персональні дані»). Замовник і Виконавець дозволяють використовувати Персональні дані для: здійснення сторонами статутної діяльності, в тому числі укладення та виконання цього Договору, виконання вимог Податкового кодексу та Законів України, складання звітності, проведення перевірок контролюючими та правоохоронними органами. Сторони підтверджують, що вони мають згоду суб`єктів персональних даних на обробку Персональних даних та передачу їх третім особам.

10.4. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.


Юридичні адреси Сторін


ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

                                                                       ______________________ _____                                   _____________________ _____